Zadzwoń: +48 660 667 070

#1
#2
#3
#4
Wielokulturowość
 

Wielokulturowość

W dobie szybkiej komunikacji globalnej, w czasach swobody przepływu ludzi i idei edukacja wielokulturowa powiązana ściśle programem autorskim z podstawą programową już od najmłodszych lat powoduje, że uczniowie znacząco poszerzają swoją wiedzę o świecie, kulturach, historii, geografii, szeroko pojętej przyrodzie i to w sposób przyjazny, łatwy, otwierający umysłowość dziecka na świat, uczący tolerancji, szacunku dla innych, otwartości intelektualnej i empatii.


Zajęcia wielokulturowe wspierają proces zarówno edukacyjny jak i wychowawczy, wspomagają rozwój osobowości, uczą dyscypliny poszukiwań naukowych i pracy z materiałami źródłowymi. Dobre nawyki pracy indywidualnej i w małych grupach, uczą dzieci rozwiązywania problemów, twórczej dyskusji, poszukiwań różnorodności i cech wspólnych. Projekty wielokulturowe w Smart School promują twórcze podejście do procesu uczenia się i nauczania w sposób przyjazny i wykorzystujący naturalną skłonność dzieci do poznawania świata, zadawania pytań. Ciekawość poznawcza dziecka, rozbudzana już od najmłodszego wieku przedszkolnego poprzez szkołę podstawową zmieniają nastawienie do nauki, jak podkreśla autor Zabaw Fundamentalnych prof. Colin Rose, w sukcesie edukacyjnym dziecka ważną rolę pełni "WOW Factor", a więc w wolnym tłumaczeniu nadanie edukacji czynnika samodzielnego odkrywania złożoności świata przy dużym zaangażowaniu osobistym i emocjonalnym.Poprzez codzienną pracę na lekcji i cotygodniowe projekty wielokulturowe realizowane w ścisłej korelacji z materiałem podstawy programowej dzieci nabywają niejako "przy okazji" wiedzę rozszerzającą znacznie  podstawę programową, przydatną w bieżącym sukcesie edukacyjnym, a także w przyszłych latach nauki na poziomie przedmiotowym. Efekty tej pracy zauważalne są poprzez:


Dzieci nabywają kompetencji z zakresu komunikacji międzykulturowej daleko wcześniej niż będzie im potrzebna w życiu, przez co budują poczucie własnej wartości, wyzbywają się myślenia stereotypami, lepiej i chętniej podejmują się analizy i syntezy treści. Nauczanie wielokulturowe w Smart School opiera się na syntetycznych 3-letnich cyklach edukacyjnych począwszy od przedszkola, aż do końca klasy 8. Dzieci z każdym etapem edukacyjnym rozszerzają poznawane treści, poszukują ich poza podręcznikami, szkoła zapewnia również spotkania z przedstawicielami różnych kultur i wspólne aktywności mające służyć wymianie zwyczajów, tradycji, wiedzy o świętach, o strojach, o kuchni, o strukturach społecznych, o muzyce i sztuce, o krajobrazach i architekturze. Powiązanie powyższych treści rozszerzających porządkuje wiedzę dziecka, sprawia, że jest ona ciekawsza i pełniejsza, uczniom nieco słabszym daje możliwość uporządkowania, powtórzenia i przetworzenia posiadanej wiedzy szkolnej, co znacząco podnosi ich wyniki w nauce i motywację do pracy.


Realizacja podstawy programowej poprzez treści wielokulturowe w minimum 30% z włączeniem treści w języku angielskim – ścisła korelacja treściowo językowa, włączenie treści geograficznych i historycznych rozszerzających podstawę programową, kontynuacja pozostałych treści wymienionych na etapie przedszkolnym, ze znaczącym przeniesieniem ciężaru ich prezentacji na uczniów i grupy projektowe. Pierwsze prezentacje projektów na forum klasy. Inna tematyka w każdym roku trzyletniego cyklu edukacji.


Realizacja podstawy programowej poprzez treści wielokulturowe w formie cotygodniowych projektów podsumowujących kolejne działy pracy na lekcjach. Ścisłe korelacje międzyprzedmiotowe w zakresie grup przedmiotów, projekty wielokulturowe jako elementy ścieżek międzyprzedmiotowych. Prezentacje na forum grupy i szkoły, prezentacje multimedialne, komunikacja i wymiana młodzieżowa on-line, projekty wymiany międzyszkolnej i ponadnarodowej, uczestnictwo w akcjach charytatywnych, współpraca z UNICEF i innymi organizacjami międzynarodowymi, kształtowanie postawy empatii w stosunku do biedniejszych rejonów świata.


Edukacja międzykulturowa to o wiele więcej niż uczenie o innych kulturach, folklorze, języku, religii czy kuchni. To więcej niż szkolna wiedza o tym, kim są nasi sąsiedzi. Jest to przede wszystkim warsztat obejmujący kształtowanie postaw i umiejętności kontaktu z innymi. Kształcenie w sobie kompetencji komunikacji międzykulturowych niezbędne jest nie tylko w kontaktach z przedstawicielami innych kultur, ale również z osobami z naszego kręgu kulturowego, którzy żyją, myślą inaczej niż my. Edukację międzykulturową warto użyć do uwrażliwienia człowieka na inność i zatarcie cech obojętności społecznej. W takim samym stopniu dotyczy ona wiedzy jak i kontaktów z imigrantami, ale dotyczy ona również stosunku do osób niepełnosprawnych, osób żyjących na marginesie społecznym czy dotkniętych biedą. Każdy jest inny. Każdy jest twórcą kultury. Edukacja międzykulturowa w przeciwieństwie do tradycyjnego uczenia „z zewnątrz”, czy też „z góry”, pozwala uczyć „do środka”, czyli od innych i wspólnie z innymi. Edukacja międzykulturowa w SMART SCHOOL uczy tolerancji, empatii, wspólnych poszukiwań kulturowych, geograficznych i historycznych ciekawostek, ale także dialogu opartego na szacunku, tolerancji, otwartości na pokonywanie barier mentalnych i religijnych we wzajemnych relacjach międzyludzkich.


Wiedza książkowa przestaje być suchym zbiorem faktów, a staje się punktem wyjścia dla szerszych poszukiwań osobistych pasji i zainteresowań. Dzięki wielopłaszczyznowej wielokulturowości w Smart School proces nabywania wiedzy jest przygodą i wyzwaniem, a ciekawostki zapisane w umyśle i pamięci dziecka dają bazę do tworzenia się spirali wiedzy nabywanej z pasją i zapałem i dużym zaangażowaniem, a przez to pozostającej do dyspozycji dziecka dłużej i efektywniej. Wielokulturowość ściśle powiązana z podstawą programową i nauczaniem języków już działa. Świadczą o tym wyniki uczniów w konkursach i olimpiadach, ich pasja poznawania świata i umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach w szkolnych, na wakacjach i za granicą. Wielokulturowość rozwija światopogląd młodego człowieka wpisując w jego osobowość na stałe takie cechy jak szacunek, otwartość, empatia, ciekawość świata i ludzi, łatwość współpracy i komunikacji, a cechy te są gwarantem sukcesu zawodowego młodego człowieka niezależnie od wybranej profesji w przyszłości.