Zadzwoń: +48 660 667 070

#1
#2
#3
#4
Aspiracje
 

Aspiracje


Naszą przewodnią aspiracją jest rozwój naszych uczniów – wszechstronny, ale także nie zatracając talentów reprezentujących nieco węższe sfery.


Patrzenie w szerszych kontekstach, umiejętność analitycznego spojrzenia i przewidywania potencjalnych konsekwencji zmian to kolejne umiejętności, jakie pragniemy wykształcić w naszych uczniach. Aspirujemy także do kształcenia młodych ludzi na samodzielnych, odnoszących sukcesy, znających i optymalnie wykorzystujących swój potencjał i odnoszących sukcesy na miarę swoich możliwości. Pragniemy również, by nasi uczniowie byli otwarci na zmiany i różnorodność otaczającego świata. Przede wszystkim jednak, naszą przewodnią aspiracją jest pragnienie, by język obcy nie był obcym dla naszych uczniów, drugim, alternatywnym narzędziem komunikacji. Wszystko to osadzamy w kontekście wielokulturowości.


Podniesienie poziomu zawodowego pracowników szkoły do poziomu nauczycieli europejskich


Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School jest jednostką systemu oświaty, która powstała w 2015 i od początku istnienia kładła duży nacisk na rozwój dwujęzyczności i kompetencji wielokulturowych i społeczno- językowych uczniów mając na celu przygotowanie ich do potrzeb i wymagań przyszłego społeczeństwa informatycznego i globalnego. Od początku działalności wszystkie klasy realizują program dwujęzyczności, autorski program „Dziecko między kulturami świata” oraz autorski program wychowania do wielokulturowości. Szkoła stara się pracować nad korelowaniem treści językowo- przedmiotowych i międzyprzedmiotowych w celu uzyskania możliwie holistycznego modelu pracy. W roku szkolnym 2020/2021 jest to już 130 uczniów. Naszym celem jest rozwój nauczania dwujęzycznego na wszystkich etapach edukacyjnych szkoły podstawowej. Do realizacji tego celu niezbędne jest nauczanie przedmiotowe metodą CLIL. Nauczyciele pracujący w szkole mają kompetencje do nauczania swojego przedmiotu, w tym nauczania języków obcych.


Nadal istnieje potrzeba kształcenia nauczycieli, którzy swobodnie mogliby pracować łącząc swoją wiedzę przedmiotową z umiejętnościami języka L2 oraz stosowaniem nowych technologii ICT oraz nowoczesnych metod pracy w klasie takich jak nauka poprzez gaming lub metodą odwróconej klasy, poprzez pracę w zespołach projektowych, integrowanie treści pomiędzy przedmiotami i językiem obcym.


Szkoła stara się rozwijać i wdrażać nowe rozwiązania wychodząc naprzeciw zmieniającym się potrzebom dzieci i młodzieży, niemniej nie wszyscy nauczyciele mieli okazję spotkać się z innowacyjnymi metodami pracy szkoły za granicą, przez co potrzebują szkoleń zagranicznych, by lepiej zrozumieć idee i strategie rozwoju proponowane przez zarząd i dyrekcję szkoły. Wsparcia wymagają zarówno metody pracy w zakresie prowadzenia zajęć w systemie dwujęzycznym, jak i włączanie kompetencji miękkich w proces edukacyjny i wychowawczy.


Zdobycie i wdrażanie wiedzy z zakresu stosowania najnowszych europejskich osiągnięć metodycznych na poziomie nauczania języka obcego i zintegrowanego kształcenia językowo-przedmiotowego


W SMART SCHOOL uznajemy za niezbędne i kluczowe wdrożenie idei wielowymiarowego kształcenia dwujęzycznego na wszystkich etapach edukacyjnych, w tym już u najmłodszych dzieci począwszy od przedszkola. Badania i praktyka potwierdzają, że na tym etapie rozwojowym uczenie się języka obcego przebiega niezwykle szybko, intuicyjnie, kontekstualnie i naturalnie poprzez częste stosowanie go w sytuacjach codziennych – immersja językowa- tworząc solidną bazę do nauki języka oraz w późniejszym etapie edukacji, w sytuacjach wymagających używania słownictwa specjalistycznego, branżowego, dedykowanego jakiejś dziedzinie wiedzy.


Nauczanie dwujęzyczne prowadzone w naturalny sposób nie dopuszcza do powstawania barier językowych, kształtuje poprawną wymowę i akcent, wzbogaca słownictwo, otwiera dzieciom zasoby i źródła naukowe oraz rozwoju zainteresowań możliwe do uzyskania wyłącznie poprzez język drugi, uczy dzieci porozumiewania się w języku obcym również dla przyjemności, on- line , nie tylko w sytuacjach szkolnych oraz rozwija społecznie. Tak nabywane kompetencje językowe- w sposób zbliżony do nauki języka ojczystego- naturalnie, kontekstualnie, intensywnie- każdego dnia, są o wiele skuteczniejsze i trwalsze niż tradycyjna nauka podczas lektoratu.


Dwujęzyczne nauczanie jest również sposobem na tworzenie społeczeństwa otwartego, wielokulturowego, tolerancyjnego, empatycznego i akceptującego odmienności z poszanowaniem praw człowieka i środowiska przyrodniczego. Założenia nauczania dwujęzycznego wdrażane są w naszej szkole w miarę naszych możliwości technicznych, kadrowych i organizacyjnych, niemniej zauważamy, że musimy się jeszcze dużo uczyć korzystając z metod i sposobów pracy wdrażanych w innych placówkach oświatowych w Europie. Chcielibyśmy stosować nowoczesne sposoby nauczania, poparte użyciem nowoczesnych narzędzi ICT, odpowiednio dobrane do potrzeb naszych uczniów, które to narzędzia będą odpowiedzią na ich zainteresowania oraz pozwolą im na kreatywne zdobywanie wiedzy, umiejętności i wspieranie ich motywacji do nauki i rozwoju osobistego w przyszłości.


Podniesienie jakości pracy szkoły oraz jej europejskiego wymiaru (również, jako jednostki będącej szkołą ćwiczeń dla studentów współpracujących uczelni wyższych kształcących kadry nauczycielskie)


SMART SCHOOL jest placówką prowadzoną przez spółkę Smart Project sp. z.o.o. w Zakręcie, która prowadzi także placówkę przedszkolną oraz współpracuje ściśle na poziomie merytorycznym i know-how z partnerskimi placówkami SMART SCHOOL w Łodzi i Zamościu, które również prowadzą dwujęzyczną edukację przedszkolną i szkolną. Smart School jest szkołą młodą, rozwijającą się i nadal tworzącą swój autorski rys innowacyjności. Idea szkoły ma służyć przygotowaniu młodego człowieka do życia w świecie technologii, w konieczności dokonywania selekcji szybko napływających informacji, ich analizy, przetwarzania i oceny.


Szkoła pragnie w spójny sposób wychować człowieka gotowego na naukę i pracę w różnych środowiskach o charakterze międzynarodowym, otwartego na różnorodność kulturową i uczącego się całe życie. Aby zrealizować te założenia szkoła wymaga stałego doposażania w sprzęt ICT, podnoszenia umiejętności nauczycieli w tym organizowania pracy poza typowym systemem klasowo- lekcyjnym, podnoszenia kompetencji interpersonalnych nauczycieli i uczniów, umiejętności tutoringowo- coachingowych nauczycieli, umiejętnego wykorzystywania czasu pracy, różnicowania i indywidualizowania potrzeb uczniów.  Udział pracowników SMART SCHOOL w Zakręcie w projektach Erasmus+ umożliwi przeniesienie idei nauczania dwujęzycznego do większej liczby placówek prowadzonych pod nazwą SMART SCHOOL.


Nauczyciele pracujący w SMART SCHOOL stale podnoszą swoje kompetencje przedmiotowe i metodyczne biorąc udział w szkoleniach wewnętrznych oraz prowadzonych przez różne instytucje zewnętrzne, niemniej potrzeby rozwoju są o wiele większe niż możliwości budżetu organu prowadzącego szkołę. Duży nacisk kładzie się w szkole na podnoszenie kwalifikacji z zakresu ICT, języka obcego i oraz kompetencji miękkich, tak by prowadzone zajęcia były profesjonalne i atrakcyjne dla uczniów. Szkolenia te realizowane są głównie przez placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim oraz zapraszane osoby będące autorytetami w dziedzinie edukacji i wychowania- (współpraca z Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Poznańskim, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Dwujęzyczności Bilinguis , Uniwersytetem w Salamance – Hiszpania).


Twórcza wymiana doświadczeń z w/w środowiskami akademickimi i firmami szkoleniowymi jest bardzo pomocna, nie pozwala jednak na podniesie kompetencji nauczycieli w zakresie specyfiki pracy metodą CLIL (która w Polsce jest jeszcze słabo reprezentowana) do poziomu europejskiego. W związku z tym konieczna jest czerpanie doświadczeń od placówek oświatowych w Europie, tak, by nauczyciele mogli wymienić się doświadczeniami, czerpać wiedzę i umiejętności w zakresie metod nauczania od doświadczonych nauczycieli europejskich.


Planujemy udział w projektach międzynarodowych w tym projektach wymiany młodzieżowej oraz nawiązanie partnerstw z europejskimi placówkami oświatowymi. Warunkiem koniecznym do udziału w takich przedsięwzięciach są wysokie kompetencje językowe pracowników dydaktycznych a także prowadzących i zarządzających szkołą, szczególnie w kontekście promowania dwujęzyczności i pracy nowoczesnymi metodami również wobec przyjmowanych na praktyki studentów, przyszłych nauczycieli w wielu innych szkołach.


Zwiększenie wiedzy z zakresu stosowania europejskich metod (w tym ICT) w celu podniesienia motywacji ucziów i budzenia ich zainteresowań nauką/osiągania lepszych wyników edukacyjnych i zawodowych w przyszłości


Przygotowanie uczniów do życia w niezwykle szybko zmieniającej się rzeczywistości jest trudnym i wymagającym wyzwaniem współczesnej szkoły. Szybki rozwój technologii wymusza podążanie za nowościami na rynku technologicznym, ale również edukacyjnym. Uczniowie żyją w środowisku, w którym w codziennym życiu nowoczesna technologia (smartfony, tablety, komputer) jest głównym źródłem wiedzy o świecie. W naszej pracy musimy zatem nadążać za zmieniającą się percepcją dzieci, używając również technologii podczas lekcji by ich zainteresować, ale również konstruktywnie pokazywać zagrożenia płynące z bezkrytycznego używania wiedzy zaczerpniętej z Internetu.


Poza bazą, jaką stanowi znajomość języka L2 oraz pracą w systemie Clil szkoła zainteresowana jest pracą tutoringową nauczycieli europejskich, stosowanymi w Europie rozwiązaniami takimi jak treningi uważności mindfullness, treningi kreatywności, inteligencje wielorakie, metoda odwróconej klasy i zastosowanie ICT na lekcjach, praca metodą projektów, ocenianie kształtujące jako nowoczesne metody ewaluacji i wiele innych.


W wyniku szkoleń, które rozpoczynają się już w 2020r pragniemy sami z w/w metod korzystać w sposób twórczy i efektywny nie zapominając o wadze kompetencji miękkich, by zbudować nowoczesną placówkę na miarę XXI w.


Widząc skomplikowane i szybkie przemiany świata potrzebujemy nowej wiedzy, inspiracji i wymiany doświadczeń z nauczycielami z innych krajów, którzy mają większe doświadczenia i sprawność w wykorzystywaniu ICT w procesie dydaktycznym, tak by zaspokoić potrzeby edukacyjne uczniów, ale także wspomagać ich motywację do pracy i rozwoju na rzecz zmieniającego się świata, pamiętając o umiejętnościach krytycznego myślenia, empatii, współpracy w zespole, umiejętności wyrażania swoich myśli i opinii, wrażliwości i odpowiedzialności społecznej i ekologicznej.